Služby

Občanské právo – poskytuji Vám komplexní právní služby při zastupování před soudy, ochráním vaše vlastnická i jiná práva, sepíši Vám veškeré druhy smluv – včetně vypořádání  spoluvlastnictví.

Vypracování smluv nebo jejich revize – vypracuji Vám či pouze zreviduji veškeré Vámi požadované smlouvy, ať již tyto vyplývají z občanskoprávních či pracovněprávních vztahů, bez ohledu na skutečnost, zda takový smluvní typ je upraven v občanském zákoníku či nikoli. V rámci této oblasti Vám samozřejmě vypracuji smlouvy pro převod Vašich nemovitostí či spoluvlastnických podílů na nich, či smlouvy pro převod družstevního podílu v bytových družstvech.

Advokátní úschovyzajistím Vám jistotu a posílím tak Vaši důvěru při uzavírání jakýchkoliv úplatných smluv možností úschovy peněz nebo listin, které lze složit do advokátní úschovy a vyplatit či vydat za přesně sjednaných podmínek.

Vymáhání pohledávek – mám propracovaný systém při vymáhání pohledávek s využitím údajů uvedených v insolvenčním rejstříku a jiných informačních systémů.

Exekuční řízenítomto typu řízení zastupuji klienty jak na straně oprávněných – tj. věřitelů, tak i na straně povinných tj. dlužníků.

Rodinné právo – postarám se o veškeré záležitosti související s rozvodem manželství a vypořádání (zaniklého) společného jmění manželů. Kromě toho řeším otázky související s úpravou péče a výživného k nezletilým dětem, určování otcovství nebo jeho popření, či proces osvojení nezletilých dětí.

Obchodní korporace – poskytuji komplexní právní služby týkající se obchodních společností zejména spočívající v jejich zakládání, jejich zrušení, jejich likvidaci a výmazu  z obchodního rejstříku, jakož i v sepisu rozhodnutí orgánů společnosti, prodej či koupě obchodních podílů ve společnostech či cenných papírů. Součástí jsou samozřejmě převody družstevní podílů v bytový družstvech.   

Dědické právo – ochráním Vaše zájmy v řízení před notářem i ve všech dědických sporech, vyplývajících např. z neplatné závěti či listiny o vydědění.

Trestní právo – v rámci tohoto právního odvětví poskytuji zastupování obžalovaných (obviněných), jakož i osob poškozených trestnými činy.